תנאי שימוש

תנאי שימוש אתר חברת “קיוומא בע”מ”

האתר מופעל על-ידי חברת קיוומא בע”מ ח.פ. 51-263211-8 (להלן: “קיוומא“) מרחוב החורש 33, כפר שמריהו. ניתן לפנות לקיוומא בכל שאלה באמצעות הפרטים הללו או בדואר אלקטרוני המופיע המופיע בהמשך.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

קיוומא תהיה רשאית מעת לעת לערוך שינויים בהוראות והתנאים האמורים בהסכם זה, מבלי שתצטרך ליתן על-כך הודעה מוקדמת, משכך, יש לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת להתעדכן בהוראותיו.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

 1. כללי

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים כמות שהם  (AS IS).לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיומא בגין השימוש באתר, ,בגין התכנים המוצגים באתר ובגין מגבלותיו או התאמתו לצרכיו האישיים של המשתמש.

במסגרת השימוש באתר על המשתמש חל איסור מוחלט על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של תנאי השימוש ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של קיוומא ו/או של צד ג’ כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות תקשורת. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית או אסורה. בפרט המשתמש מתחייב שלא: לעשות שימוש מסחרי באתר או בתוכן האתר, להעתיק, לשחזר, לעבד, לתרגם, להפיץ, ולפרסם מידע, שירות או תוכנה שמקורם באתר זה.

קיוומא תהיה רשאית, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על קיוומא כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי. כמו כן, קיוומא רשאית בכל עת להחליט כי היא מפסיקה את פעילותו של האתר או משנה את אופיו.

 1. אופן השימוש באתר

בשימושך באתר, הנך מצהיר כי: הנך מעל גיל 18; כי הנך רשאי על-פי כל דין לעשות שימוש באתר; כי הנך בעל ישות משפטית הכשירה להתקשר בהתקשרות חוזית על-פי תנאי שימוש אלו; כי שימושך באתר מעולם לא הושהה על-ידי קיוומא.

הנך מצהיר כי כל המידע אותו אתה מספק הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. הנך מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

 1. קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלות קיוומא ומוגנות בזכויות יוצרים.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר על-ידי המשתמש , כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר ו/או בחומרים המצויים בו ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לקיוומא או לצדדים שלישיים.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיו של האתר או מהתכנים המוצגים לך על-ידי קיוומא, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של קיוומא או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קיוומא ו/או מבעל הזכויות,לפי העניין.

המשתמש יהיה אחראי וישפה את קיוומא, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה.

 1. אחריות ואבטחת מידע
 • קיוומא עושה את מירב המאמצים על מנת לתחזק את האתר ותכניו באופן שוטף כדי לאפשר לך גישה אליו בכל עת, בצורה בטוחה וללא תקלות, כי תכני האתר יהיו זמינים לך בכל עת, ללא תקלות או הפרעות. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה מפני תקלות ו/או פריצות ועל כן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר יהיה זמין בכל עת, מדויק ונגיש. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי האתר יהיה מוגן מפני תקיפות, פריצות, נזק, קלקול או תקלה, או ללא וירוסים.
 • במסגרת שימושך באתר, יתכן ותעשה גם שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים עצמאיים ובלתי תלויים באתר ו/או בקיוומא, כמו למשל: פייסבוק וגוגל אנליטיקס. לקיוומא אין כל שליטה על השירותים והתכנים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש שלך בשירות של צד שלישי הוא תחת שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית, ולקיוומא לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
 • אספקת המוצרים באתר כפופים לכך כי המוצרים המוזמנים על-ידי המשתמש – נמצאים במלאי. קיוומא עושה כל מאמץ על מנת שכל המוצרים המוצגים באתר – יימצאו במלאי. אולם, במקרה בו מוצר כלשהו לא היה קיים במלאי אך לא הורד מהאתר ו/או לא צוין באתר כי המוצר לא נמצא במלאי, הרי שקיוומא לא תהא מחויבת לספק למשתמש את המוצר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
 • המידע המפורסם באתר אינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי.
 • טעות סופר לא תחייב את החברה. ככל שתחול טעות סופר, קיוומא שומרת על זכותה לבטל את הזמנת המוצר ו/או השירות, מבלי שתהא למשתמש כל טענה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
 • קיוומא לא תישא באחריות לעיכוב במשלוח המוצרים ו/או באי שילוחם, מסיבות אשר אינן תלויות בחברה, לרבות אך לא רק – תקלות במערכת המחשוב, עיכובים או אי שילוח מסיבה הנובעת בחברת השילוח ו/או בדואר ישראל.
 • קיוומא עושה כל שביכולתה על מנת שהתמונות המוצגות תהיינה מדויקות ככל הניתן ותואמות למוצר כפי שהוא בפועל. עם זאת, התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכנו מצבים בהם יהיו הבדלים כאלו ואחרים בין התמונות באתר ובין המוצרים הנמכרים.
 • קיוומא אינה למידע ולתכנים המצויים בקישוריות באתר – השייכות לצדדים שלישיים, לנכונותם, מהימנותם, דיוקם ו/או למצגים המוצגים בקישוריות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שקיוומא אינה מאמתת את המידע המוצג בקישוריות אלו.כל הסתמכות של המשתמש על המידע המוצג בקישוריות היא באחריותו הבלעדית, קיוומא אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ככל שייגרם למשתמש בגין הסתמכותו כאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קיוומא בקשר לכך.
 • כל פעולת הורדה שתתבצע באתר או בקישוריות, תעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש וקיוומא לא תהיה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למחשב ו/או המכשיר הסלולרי של המשתמש בשל פעולת ההורדה.
 • ככל שתהיינה פרסומות באתר, קיוומא לא תישא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו באתר כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם, תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המשתמש באתר, בעלי האתר אינם צד לעסקה ואין להם כל אחריות בקשר לכך.
 • התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השימוש המוסכמים בין קיוומא למשתמש. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה, (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא תחייב .
 1. מדיניות פרטיות
 • החברה נוהגת בכבוד כלפי המשתמשים ומכבדת את פרטיותם. כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו החברה אוספת מידע במידע אשר נמסרה לה על-ידי המשתמשים או המידע שהיא אוספת המשתמשים וכיצד היא מעבדת מידע זה.
 • אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
 • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת קיוומא;
 • בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם נארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • מובהר, כי הוראות סעיף זה אינן מקנות לצד שלישי זכויות כלשהן לדרוש מקיוומא מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.
 • אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.
 1. הדין וסמכות השיפוט
 • על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז או במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 1. צור קשר

לכל עניין או שאלה, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא”ל: kivema@zahav.net.il

מדיניות ביטולים:

 1. ביצוע הרכישות ומדיניות ביטולים
 • המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ.
 • עם ביצוע ההזמנה באתר, יקבל המשתמש מייל שהזמנתו נקלטה במערכת. עם קבלת הזמנת המשתמש, יבצעו בעלי האתר בדיקה כי המוצר המבוקש זמין במלאי. כמו כן, תבוצע בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר השלמת התשלום ואישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי – תאושר הזמנת המשתמש ויישלח אליו מייל המאשר את הזמנתו (להלן: “אישור ההזמנה“).
 • במקרה בו המוצר שהוזמן על -די המשתמש חסר במלאי או מכל סיבה שהיא – אין באפשרות בעלי האתר לספק ללקוח את המוצר המוזמן, תשלח למשתמש הודעה באמצעות הדוא”ל או באמצעות קשר טלפוני עם המשתמש. במקרה כאמור, תעמוד בפני המשתמש האפשרות לבטל את ההזמנה או להחליף את הזמנתו במוצר אחר.

דמי ביטול: ביטול עסקה – בהתאם להוראות סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד אישור ההזמנה או קבלת המוצר. במקרה של ביטול ההזמנה, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם. אם המשתמש אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) וההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגינו לבין המשתמש ו/או תקשורת אלקטרונית, על-פי הוראות סעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, המשתמש רשאי לבטל את עסקת הזמנת המוצר בתוך ארבעה חודשים מיום אישור ההזמנה ובלבד שיציג המשתמש, אם יידרש לכך, תיעוד רשמי להיותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש..על המשתמש להחזיר לחברה את המוצר שהזמין (המשלוח לחברה יעשה על חשבון המשתמש), כשהוא באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, ולא נעשה בו שימוש כלשהו. ככל שיבקש המשתמש כי החברה תוביל את המוצר המוחזר יישא המשתמש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על-פי עלויות ההובלה המקובלות בחברה

 1. אספקה ומשלוח ההזמנות
 • החברה תספק את המוצר המוזמן, רק לאחר אישור חברת כרטיס האשראי ובכפוף להימצאות המוצר במלאי. המוצר יישלח לכתובת שהקליד המשתמש בעת הרשמתו לאתר וזאת בתוך 3-6 ימי עסקים (משלוח בטמפרטורה מבוקרת), אלא אם קיבל המשתמש הודעה אחרת. עלות משלוח 45 ש”ח משלוח חינם בקנייה ב-199 ש”ח ומעלה (משלוח בטמפרטורה מבוקרת). פרק הזמן למשלוח כפי שמצוין באתר יחל להיספר ממועד אישור ההזמנה. מניין פרק הזמן כולל אך ורק את ימי העסקים, כלומר – ימים א’-ה’, לא כולל שבתות, ערבי חג וחג. על אף האמור, מוצרים אשר מסופקים למשתמש באמצעות דואר ישראל – יישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל.
 • החברה שומרת על זכותה לדרוש כי המשלוח יימסר רק עם חתימתו ו/או בנוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר עמו התבצע החיוב בגין ההזמנה.
 • ביטול ההזמנה על ידי המשתמש, לאחר שההזמנה יצאה למשלוח, או סירובו של המשתמש לקבל את המשלוח או אי הימצאות המשתמש במקום ובזמן שנקבע למסירת ההזמנה, תחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים בגין החזרת המוצר למשרדי החברה. שליחת ההזמנה למשתמש פעם נוספת- תחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים בהתאם.
 • אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מתנאי המשלוח חברות המשלוח אשר יחולו במלואם על הזמנת המשתמש.
0
  0
  העגלה שלך
  You're 198.00 away from free free shipping
  198
  משלוח בחינם
  העגלה שלך ריקהמוצרים נוספים
   Calculate Shipping

   Contact the company for minimum quantities and price for distributors

   Contact Information

   השארו מעודכנים

   הרשמו לנויזלטר שלנו